SRINAGAR Cacheniire’ • AMRITSAR Pakistan JAIPUR • UDAIPUR • AHMEDABAD • BOMBAY ELEPHANTA Mer d’Arabie DELHI • AJANTA • ELLORA AGRA • NAGPUR Nepal • MADRAS • HANJIVARAM • PONDICHERY MYSORE MADURA • -c°’-° » »° BENARES Tibet • NHATMANDU •DAR✓EELING • SHILLONG Makis •CALCUTTA BHUBANESWAR •• FrONARAH Golfe du’ Bengale -« – I 7151ei pAGa