MONI I 1,(,1 I,,, té) PHI; (1″. 1•01U I é H I ,), r.,FI •••I. HI II! II 1, l’OR é 1 N1,1,1`, II 1) – catégorie). 11,1, 1,, I , 1 1, 1),1 1,1. I. f1,11 1 , 111)1 hm ION, 1 II ‘un l 1,1,11,, • *1, 1.1 1,1 1 1,1, 11.1,1 1.1 II N 1 1r,1-1.1. i,11 l’HINCI I 1.I.) :II 1..11,1 IRMi II, Mil., 11ni in 1,1,1, IF I MME .1101,ZINI 11.)11, 1111 I,IN H’ I •• 11.,111 >HI ••1 )111, III 11)11 ••■. NI1 11,1 I. .1 I.1 M)).11,• 11,H, 1 s• • » C IF **•I, ■■■ I ‘51.151111 Ré, •111) 1 ,1)) I .,I ),.., 1 ‘51.111f-Li », 1,, I N’s IloH, D, 1 ,),s. I,. IIOTEL 11,, 1,1 11, H ••■ .) NICE IMpes-N1,,,111)1,- no,,..nr Nui I c., ,,,, BEAU R11,.■ i.., COMMA, 1°,1 FRAM, I** II II,Hr NAP01.1’0, •***CI 1,1 R, 1 1 ni- 1.■., I s,,•••• 1 •• 1.,“ \ *••I I…1,1 ••••■ N111.1 ‘,I•1,1 1,111 1 sn. 11, •’ iii NI.1. .1,)).1■ 11,,,,. .■ ,1 ■■• INI rut, IN! ii né III 1.1 / INI 1,1 I 1,I II ‘,fil f ,..” ,‘,1■■ é,èié 1•1 11, ‘d III I CI. I.)1,1r).- 11, 1 1 \I 1 I 111 1 I 11HNHN I. I I, é, r)11, 1111111,1 I I, I 1,111 1 – 1,,,N I 1,,,11 1 co,1)..■ r., I 1.1 N1.1 11 1,11,,é 11,,,, ■.1 I 11..,,, •• 11.,,,, •••1,. 1,,J11 ‘Ué] ,r 11.11,1 IN I r ‘é 1,1 1 Ni 1 II36,1ellec- ri n I•.111111 II)). 1 I I I, ré, I 1 1 I, Hileet-N:11am) •• UNI 1 11,1’1 t ,r •••1 *• ,11 ‘1,1,11 é,, II I. CP PI 1. N-, Ib., I , 1,, 1, I, ,..;  » ,,.,, •’, ‘ii 1 I III II ,,,r, .,,,n) 11..1, ,.■ ‘,KI.), l’1:111.1 I I é 1/,),1,,,,,, II,,,, , ,,,… 11, – ‘•1, Il I I 1 I, NI III I I, II I{ 1,.-‘1.,,,,,,.. NIHI ,,,), .>, 1’1 lil>1,,, é II,. 11,, I NI 1 I 1,1 E.NHN ,..),I, NI I 1 I I ,.I, N1, 1,,,), P1 è 11 11111,1/1 1 11,c, •1. 11111 II I, I I 1,1 1>IIN I 1 RI H II I )1, IN/NI Ir ‘é r,,l., I N Ir’I PRI 1,1,I \ 1 H III 1 \ 1,- NI I. Euusul DE FRANCE