ETAGE o REZ-OE-CHAUSSEE MAISON K AR AS MONTEREY CALIFORNIE * 1965 89